break

[breik] v. ( broke; broken ) 1. thyej; këpus; copëtoj. 2. thyhet. 3. thyej para. 4. prish, dëmtoj. 5. mjek. thyej (kockën). 6. shkel (ligjin). 7. arratisem; to break jail arratisem nga burgu. 8. shpërthej,çaj; futem dhunshëm; to break into a house futem me dhunë në një shtëpi. 9. nis, shpërthen (stuhia). 10. ndalet papritur, resht(shiu). 11. zbus, amortizoj (goditjen, përplasjen. 12. fig. këputet (shpirti), copëtohet (zemra). 13. shfaqet, gdhin (dita). 14. ndërpres (agjërimin). 15. degradoj (një ushtarak). 16. shkatërroj (financiarisht). 17. thyej, tejkaloj (një rekord). 18. bëj të njohur, njoftoj; to break the bad news gently e jap lajmin e keq me delikatesë. 19. hap qarkun, stakoj (korentin). 20. stërvis; shtroj (kalin).
break even dal me të miat; break trail dal në krye, hap udhën (në dëborë).
-n 1. thyerje; këputje; çarje. 2. dalje me force, arratisje. 3. ndryshim i beftë. 4. ndërprerje (stërvitjeje, korenti). 5. gj.fol. vërejtje e trashë; sjellje pa vend. 6. gj.fol. shans, mundësi.
get a break / the breaks më ecën; kam shans; give sb a break i jap dikujt mundësi (për të ndrequr një gabim); a lucky break fat i mirë; give me a break! a) prit, njëherë!; mos u ngut, të lutem! b) më lërtë qetë!
break away ['breik ë'wei] a) iki befas, ua mbath; b) nisem para se të jepet sinjali
break down ['breik daun] a) ngec, ndalon, nuk punon; b) ia shkrep të qarit; c) bie (shëndeti); d) zbërthej (llogarinë); e) analizoj
break-down ['breikdaun] n 1. dobësim, rënie e fuqive (shëndetit). 2. shkatërrim. 3. tek avari. 4. zbërthim. 5. dekompozim
break forth a) del, shpërthen (ujët etj); b) nis (tufani, kënga)
break in ['breikin] a) stërvis; b) hyj në një profesion, aktivitet
break-in ['breikin] n. vjedhje me thyerje, grabitje
break into ['breikintu] a) futem me dhunë/me thyerje; b) nis, hap (një paketë të re cigaresh etj); c) treg. çaj (në një treg); d) nis, filloj (nga shpjegimet)
break off ['breikof] a) ndalem; lë(punën); b) prishem (me një mik); c) këputet, thyhet; d) thyej; këpus; e) prish, shkëpus (marrëdhëniet)
break out ['breikaut] a) plas, shpërthen, ia nis befas (lufta etj); b) arratisem (nga burgu)
breakout ['breikaut] n. arratisje (nga burgu)
breakthrough ['breikthru:] a) çaj, depërtoj; b) del (dielli)
breakthrough ['breikthru:] n 1. usht. depërtim. 2. zbulim i madh (në shkencë)
break up ['breikap] a) shpërndahet (mjegulla); b) ndërpres, i jap fund; c) shqetësoj, trazoj; d) shkërmoq (dheun); e) prishem (me dike); f) amer. gj.fol. ia plas gazit; shqyej gazit (dike)
breakup ['breikap] n 1. thyerje; shkatërrim (i anijes). 2. prishje (miqësie). 3. rënie (e një perandorie). 4. shpërbërje (e një partie)
break with ['breikuith] prishem (me dikë)
break-even point n. treg. kufi i rentabilitetit
* * *
thyej; ndërprej; pushim

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Break — (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs. {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o] k n), (Obs. {Broke}); p. pr. & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS. brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to creak, Sw. braka …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Break — (br[=a]k), v. i. 1. To come apart or divide into two or more pieces, usually with suddenness and violence; to part; to burst asunder. [1913 Webster] 2. To open spontaneously, or by pressure from within, as a bubble, a tumor, a seed vessel, a bag …   The Collaborative International Dictionary of English

 • break — vb Break, crack, burst, bust, snap, shatter, shiver are comparable as general terms meaning fundamentally to come apart or cause to come apart. Break basically implies the operation of a stress or strain that will cause a rupture, a fracture, a… …   New Dictionary of Synonyms

 • break — ► VERB (past broke; past part. broken) 1) separate into pieces as a result of a blow, shock, or strain. 2) make or become inoperative; stop working. 3) interrupt (a continuity, sequence, or course). 4) fail to observe (a law, regulation, or… …   English terms dictionary

 • break — [brāk] vt. broke, broken, breaking [ME breken < OE brecan < IE base * bhreg > BREACH, BREECH, Ger brechen, L frangere] 1. to cause to come apart by force; split or crack sharply into pieces; smash; burst 2. a) …   English World dictionary

 • break — / brāk/ vb broke / brōk/, bro·ken, / brō kən/, break·ing, / brā kiŋ/ vt 1 a: violate transgress break the law …   Law dictionary

 • break — [n1] fissure, opening breach, cleft, crack, discontinuity, disjunction, division, fracture, gap, gash, hole, rent, rift, rupture, schism, split, tear; concepts 230,757 Ant. association, attachment, binding, combination, fastening, juncture break… …   New thesaurus

 • Break — (br[=a]k), n. [See {Break}, v. t., and cf. {Brake} (the instrument), {Breach}, {Brack} a crack.] 1. An opening made by fracture or disruption. [1913 Webster] 2. An interruption of continuity; change of direction; as, a break in a wall; a break in …   The Collaborative International Dictionary of English

 • break-up — break ups also breakup 1) N COUNT: usu N of n, n N The break up of a marriage, relationship, or association is the act of it finishing or coming to an end because the people involved decide that it is not working successfully. Since the break up… …   English dictionary

 • break up — {v.} 1. To break into pieces. * /The workmen broke up the pavement to dig up the pipes under it./ * /River ice breaks up in the spring./ 2. {informal} To lose or destroy spirit or self control. Usually used in the passive. * /Mrs. Lawrence was… …   Dictionary of American idioms

 • break up — {v.} 1. To break into pieces. * /The workmen broke up the pavement to dig up the pipes under it./ * /River ice breaks up in the spring./ 2. {informal} To lose or destroy spirit or self control. Usually used in the passive. * /Mrs. Lawrence was… …   Dictionary of American idioms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.